Miljö- och säkerhet

Miljö- och säkerhetsarbetet är, och har alltid varit, viktigt för oss. Vi arbetar ständigt med att optimera transporter för att minska utsläpp, men också för att förebygga olycksrisker i både våra arbetssituationer och i trafiken.

Här kan du ta del av vår Trafiksäkerhetspolicy och vår Miljöpolicy.

Trafiksäkerhetpolicy

 • Alltid använda säkerhetsbälte.
 • Respektera kör- och vilotidsregler så långt som det är möjligt.
 • Respektera och följa gällande hastighetsbestämmelser.
 • Respektera gällande vikt-, längd- och breddbestämmelser.
 • Säkra godset på ett godkänt & ansvarfullt sätt.
 • Hålla avstånd till framförvarande fordon.
 • Ta hänsyn till väglag och trafiksituation vid transportplanering och körning.
 • Sprit- och drogfria medarbetare.
 • Hålla fordonen i trafiksäkert skick.
 • Sträva efter att inte ta uppdrag som innebär att risk finns att vi måste bryta mot denna policy och dess innebörd.
 • Tillse att samtliga medarbetare är informerade om och motiverade för att följa denna policy.

Miljöpolicy

 • Vi skall arbeta mot ständiga förbättringar.
 • Vi arbetar ständigt med att öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
 • Vi följer alltid miljölagstiftning samt övriga för verksamheten gällande regler.
 • Vi tar alltid hänsyn till våra kunders och intressenters miljökrav.
 • Vi upprättar miljömål som följs upp och revideras.
 • Våra anställda, kunder och leverantörer skall känna sig delaktiga i miljöarbetet.
 • Vår miljöpolicy och andra delar i miljöledningssystemet skall finnas tillgängligt för allmänheten.
 • Vår verksamheten bedrivs och företaget utvecklas så att miljöpåverkan så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart begränsas och att en totalt god resurshushållning iakttas i verksamheten.
Vi arbetar dessutom kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor, kvalitetsfrågor, riskbedömningar och utbildningar i händelse av nödstiuationer för att värna säkerheten om våra chaufförer, våra kunder och samhället omkring oss.

Ordertelefon: 08-718 09 80    |    E-post: info@lgatransport.com    |    Kontoret: 08-718 01 90    |    produced by Snowpeak & Ingrezzo